KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i RAYBASED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Raybased Holding AB (publ), 556776–3213 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 mars 2021, kl. 10.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda.  

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 mars 2021, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 22 mars 2021 per post till Raybased Holding AB, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda alternativt via mail info@raybased.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *