Regeringen vill stoppa utvinning av kol, olja och naturgas

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär

förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran.
Regeringskansliet har idag publicerat ett pressmeddelande med detta innehåll. Igrene har i nuläget inte hunnit bilda sig en uppfattning om vad regeringens förslag innebär för bolaget i alla delar. Igrenes analys av förslaget och dess bärighet i rådande krissituation i Europa presenteras i ett senare pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650

Kommuniké från årsstämma tillika första kontrollstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 25 februari 2022 beslutades bland annat att:

· ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2020/2021
· antalet styrelseledamöter ska vara tre och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor
· arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 100 000 kronor
· omvälja de tre ordinarie styrelseledamöterna Per Jansson, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson samt att välja Bengt Olof Johansson till ny styrelseordförande
· omvälja KPMG AB till revisor, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade

Stjärnhöken Bygg AB Avropar 12 bostäder för ca 24 MSEK

Zenergy AB (publ.) (“ZENZIP B”) offentliggör avropsavtal på 12 bostäder. Pressmedelandet finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se).
Som tidigare meddelats via pressmeddelande den 2021-05-07 då parterna tecknat ett entreprenadavtal, villkorat att beställaren erhåller bygglov och uppnår avtalad försäljningskvot. Beställaren har nu erhållit bygglov och uppnått försäljningskvoten, och avropar projektet i sin helhet. Första leveransen kommer ske under maj 2022 och projektet beräknas färdigställas under Q3 2022.

Avropsavtalet innefattas av bolagets nya

Nu är elpriskompensationen på plats

Regeringen har beslutat om elpriskompensationen. Stödet är på mer än 7 miljarder kronor och når omkring 2 miljoner hushåll, vilket är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Från och med den 15 mars kommer elnätsbolagen att kunna söka medel hos Kammarkollegiet för vidare utbetalning till hushållen.
– Det är bra att detta äntligen är på plats och till hjälp för de hushåll som har drabbats av höga elpriser under vintern. Detta har varit en snabb process för att se till att pengarna ska komma hushållen till godo, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen aviserade den 12 januari ett

Anima Group AB renodlar Bolaget och tillsätter Maria Karlsson som ordinarie VD

Anima Group meddelar att man beslutat att bilda en koncern där de olika verksamheterna inom Bolaget kommer att utgöra separata dotterbolag till moderbolaget Anima Group AB.
Syftet med omstruktureringen är att renodla moderbolaget och de olika verksamheterna. Inledningsvis innebär beslutet att man bildar ett separat dotterbolag för e-handelsverksamheten. I dagsläget bedrivs e-handelsverksamhet i Bolaget under det särskilt registrerade företagsnamnet Hästkällaren Rid, Trav & Western AB, som i och med koncernbildandet bryts ut i ett eget bolag under samma namn. Vi bildar även ett bolag för

#22-21 Företrädesemission i Prolight Diagnostics AB

Vid extra bolagsstämman i Prolight Diagnostics AB den 24 februari 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 mars 2022. Avstämningsdag är den 3 mars 2022.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Varje unit består

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 mars 2022. För att den extra bolagsstämman ska kunna genomföras på ett sätt som begränsar risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 22 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen

Rapport för perioden 1 jan – 31 dec 2021

Oktober – december 2021

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 020 tkr (2 994)
· Driftnettot uppgick till 406 tkr (207)
· Rörelseresultatet uppgick till 44 803 tkr (3 465)
· Periodens resultat uppgick till 42 706 tkr (-8 276)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 85,41 kr (-16,55)

Januari – december 2021

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 277 tkr (11 246)
· Driftnettot uppgick till -247 tkr (-2 674)
· Rörelseresultatet uppgick till 11 956 tkr (-14 580)
· Periodens resultat uppgick till 5 352 tkr (-61 158)
· Resultat

Kallelse till JM ABs årsstämma den 31 mars 2022

JM AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 31 mars 2022. Kallelsen publiceras på JMs webbplats onsdagen den 2 mars 2022. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JM AB (PUBL) DEN 31 MARS 2022

Aktieägarna i JM AB (publ) (org.nr 556045-2103, säte: Stockholm) kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Mot bakgrund av osäkerheten kring smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen Covid-19 genomförs stämman genom

Annika Waldenström ny vd för Verbum

Annika Waldenström är sedan augusti 2021 ny vd för Verbum AB som är Sveriges ledande teologiska förlag med tidningar, litteratur, utbildningar och konsulttjänster i sitt utbud. Verbum ingår i Berling Media koncernen i Stockholm.
Annika Waldenström har tio års erfarenhet från tidningar och förlagsverksamhet från bland annat Hakon Media och Forma Publishing Group. Annika kommer senast från en tjänst som Operativ chef på Verbum.

– Annika är en mycket kompetent och energisk ledare med en stor förmåga att realisera strategier och planer. Verbum befinner sig i en spännande förändringsresa där