Information inför publicering av årsredovisning

Inför publicering av årsredovisningen har styrelsen beslutat om koncernintern justering av bokslutsdispositioner rörande moderbolaget vilket således skiljer sig från bokslutskommunikén. Justeringen för moderbolaget består företrädesvis av koncernbidrag och koncerninterna tillskott och medför ingen ändring i resultat efter finansnetto, men medför en förändring av redovisat resultat i moderbolaget före och efter skatt samt resultat per aktie. Justeringen medför också förändringar i koncerninterna skulder, fordringar och moderbolagets redovisade anskaffningsvärde för koncernbolag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *