Newton Nordic slutför förvärvet av Influencer Panel Sweden AB

Mot bakgrund av Nasdaqs avnotering idag så från faller även förbehållet att marknadsplatsen var tvungen att lämna sitt godkännande innan förvärvet av Influencer Panel Sweden AB kunde slutföras.

Styrelsen i Newton Nordic AB har därför idag beslutat att slutföra de tidigare kommunicerade förvärvet Influencer Panel Sweden AB av säljaren Webblagret Sverige AB enligt beslut från bolagstämman den 11 november 2021 enligt nedan.
Köpevillkor och betalning

Köpeskillingen skall uppgå till 48,5 mkr och skall i sin helhet erläggas med nyemitterade aktier i Newton Nordic. Teckningskursen per aktie

Karnov Group fortskrider i det planerade förvärvet av avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

Den 9 december 2021 avtalade Karnov Group AB (publ) (”Karnov” eller ”Bolaget”) om ett

Bokslutskommuniké för 2021

· Substansvärdet uppgick den 31 december 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,44 kr per aktie den 30 september 2021.
 
· Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2 170 tkr (1 589 tkr fjärde kvartalet 2020).
 
· Rörelseresultatet för kvartalet blev -178 tkr (-1 065). Resultat efter skatt blev 600 tkr (-887). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 533 tkr (-1 004).
 
· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,02 kr (-0,03).
Perioden i korthet

Resultat och ställning

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Årsredovisning 2021

Stockholm 25 februari 2022 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör Årsredovisning 2021.

Rapporten finns i bifogad samt kan laddas ner från bolagets hemsida på https://kreditfonden.se/scandinavian-credit-fund-i/ och https://finserve.se/scandinavian-credit-fund-i/

Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör Årsredovisning 2021

Stockholm 25 februari 2022 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Nordic Factoring Fund AB (publ), offentliggör Årsredovisning 2021.

Rapporten finns i bifogad här samt kan laddas ner från bolagets hemsida på https://kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/ och https://finserve.se/nordic-factoring-fund/

Exelity AB (publ) – Offentliggör Årsredovisning 2021

Stockholm 25 februari 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån
Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Exelity AB (publ) offentliggör Årsredovisning 2021.

Rapporten finns i bifogad samt kan laddas ner från bolagets hemsida på https://finserve.se/exelity/

Förhandlingarna med VivaBem Brasil AB fortskrider – avsiktsförklaringen förlängs en månad

Empir Group AB (“Empir”) offentliggjorde den 21 januari 2022 ett pressmeddelande att Empir ingått en avsiktsförklaring med VivaBem Brasil AB (”Vibe”) och dess majoritetsaktieägare, representerande cirka 70 procent av det totala antalet aktier i Vibe, om ett så kallat omvänt förvärv varvid Empir kan komma att förvärva upp till samtliga aktier i Vibe i utbyte mot nyemitterade aktier i Empir. Förhandlingarna mellan Empir och Vibe fortskrider i enlighet med avsiktsförklaringen. Empir och Vibe har idag, den 25 februari 2022, kommit överens om att förlänga löptiden på avsiktsförklaringen till och

Cilla Benkö: Rätt att utesluta Ryssland ur ESC

På fredagen beslutade EBU:s styrelse att utesluta Ryssland från deltagande i Eurovision Song Contest. Sveriges Radios vd Cilla Benkö konstaterar att det var ett nödvändigt beslut.
– Efter anfallet mot Ukraina går det inte att se att Ryssland kan delta i ESC. Beslutet är helt rätt.
[image] Cilla Benkö Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

I maj arrangeras Eurovision Song Contest i italienska Turin. Efter det ryska anfallet mot Ukraina har organisationen bakom ESC utrett om det är förenligt med den värdegrund och de stadgar som finns runt ESC att låta Ryssland delta. På fredagen fattade

Kallelse till Konecranes Abp:s bolagsstämma

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 25 februari 2022 kl. 20.30

Kallelse till Konecranes Abp:s bolagsstämma

Aktieägarna i Konecranes Abp (”Konecranes” eller ”Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.00 på Bolagets adress Kägelstranden 13 A, 02150 Esbo. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand, genom att lägga fram motförslag på förhand och genom att ställa frågor på förhand i enlighet med denna kallelse och andra instruktioner av Bolaget. Det är inte möjligt

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.02.2022

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 758 9,83 7 457 349,27
755
XHEL 625 9,91 6 202 200,07
556
CEUX 668 9,86 6 590 466,55